Akademia Inteligentna

Akademia Inteligentna 3

REGULAMIN

1. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo uczestników od momentu przyjęcia uczestnika na zajęcia do momentu zakończenia zajęć.

2. W przypadku odwołania zajęć zostanie przesłana opiekunowi wiadomość SMS, najszybciej jak to tylko możliwe.

3. Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innym terminie niż podany w harmonogramie, po uprzednim poinformowaniu wszystkich członków grupy z odpowiednim wyprzedzeniem, wyłącznie z ważnych powodów.

4. Zajęcia trwają 45 minut.

5. Instruktor zapewnia uczestnikowi spersonalizowane zeszyty ćwiczeń z zadaniami do rozwiązania.

6. Z każdym uczestnikiem zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem jego stopnia zaawansowania, umiejętności oraz stopnia rozwoju.

7. Każdy uczestnik będzie indywidualnie oceniany i motywowany, w oparciu o indywidualne postępy w nauce:
naklejkami, medalami oraz pucharami.

8. Uczestnicy na zajęciach oprócz rozwiązywania zadań w zeszytach ćwiczeń będą również prowadzili bezpośrednie
pojedynki szachowe między sobą pod okiem instruktora.
Uczestnicy będą stopniowo poznawać przepisy gry (kodeks Polskiego Związku Szachowego oraz FIDE).

9. W ramach opłaty za zajęcia, Akademia Inteligentna organizuje turnieje węwnątrzszkolne lub międzyszkolne
(co najmniej jeden na semestr), za które nie pobieramy żadnych opłat.
Zapewniamy profesjonalną organizację, sprzęt szachowy (szachownice, bierki, zegary), sędziego oraz nagrody.
Niektóre turnieje będą rejestrowane w Polskim Związku Szachowym. W przyszłości uczestnik będzie miał możliwość
stania się członkiem Polskiego Związku Szachowego oraz zdobywania kategorii szachowych (ranking PZSzach).
Każdy turniej jest wliczony w poczet opłaty za zajęcia szachowe.

10. Grupa liczy minimum 8 osób.
W przypadku rezygnacji z zajęć szachowych jednej lub więcej osób przy grupie liczącej 8 osób, może nastąpić jej rozwiązanie
lub podniesienie ceny (za zgodą wszystkich opiekunów).

10. Miesięczna cena zajęć jest stała, z wyjątkiem miesiąca, w którym są ferie, wtedy opłata wynosi 50% ceny regularnej.
Miesięczna opłata uwzględnia dni wolne, w których regularnie odbywają się zajęcia
(święta państwowe, kościelne oraz inne dni ustawowo wolne od szkoły przypadające na dzień zajęć).
W ramach tej opłaty uwzględnione są koszta ponoszone przez Akademię Inteligentną przy organizacji turniejów szachowych.
Jednorazowa opłata semestralna uprawnia do uczęszczania na zajęcia do końca roku szkolnego.

10.1. Gdy uczestnik dołącza do zajęć w miesiącu, w którym pozostało mniej niż 4 zajęcia, pierwszej wpłaty należy dokonać
do końca tego samego miesiąca, w kwocie 50% regularnej opłaty miesięcznej.

11. W razie nieobecności na zajęciach uczestnik ma możliwość przepracowania w domu materiału z danego zeszytu ćwiczeń,
którym jest zainteresowany. Przygotowane są specjalne lekcje w formie elektronicznej (wideo) z każdego zeszytu ćwiczeń (każdego etapu).
Aby je otrzymać prosimy o kontakt na adres info@akademiainteligentna.pl najpóźniej dwa tygodnie od nieobecności uczestnika.
Uczestnik ma również możliwość pojawienia się na zajęciach w innym terminie (jeśli jest więcej grup w szkole)
lub w innej pobliskiej szkole, jeśli prowadzimy zajęcia w okolicy.

12. Opłatę za zajęcia dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Akademii Inteligentnej
do 10go dnia miesiąca za dany miesiąc z góry.
Numer rachunku: 83 2490 0005 0000 4530 8474 2735
Odbiorca: Akademia Inteligentna
Adres: ul. Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, miasto i numer szkoły

13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, wniesiona opłata miesięczna nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji,
gdy opłacona została za cały semestr – w takim przypadku zwrotowi podlega opłata za każdy pełny, niewykorzystany miesiąc,
bez potrącania jakichkolwiek innych opłat i kosztów.
O rezygnacji z zajęć prosimy informować drogą mailową na adres info@akademiainteligentna.pl

14. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania, przekazywania dalej i wykorzystywania materiałów z zeszytu ćwiczeń
oraz filmów wideo udostępnianych uczestnikom (w całości lub we fragmentach).
Wszystkie materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

15. Jakiekolwiek niepokojące sygnały podczas trwania zajęć, uwagi co do pracy instruktora, a także inne informacje
przekazywane przez uczestników prosimy kierować na adres info@akademiainteligentna.pl
podając miasto i numer szkoły oraz datę zajęć. Zadowolenie uczestników z zajęć jest naszym priorytetem.

16. Niniejszy regulamin może ulegać zmianom.
O istotnych zmianach regulaminu Administrator poinformuje użytkowników (opiekunów prawnych) wiadomością SMS
lub zostanie wysłana wiadomość e-mail, zgodnie z danymi podanymi w deklaracji uczestnictwa na stronie akademiainteligentna.pl/deklaracja


Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa.
Wszelkie uwagi, wątpliwości i pytania dotyczące treści regulaminu oraz spraw w nim nieporuszonych
prosimy zgłaszać na adres info@akademiainteligentna.pl

 
Scroll to Top