Ogólne warunki sprzedaży produktów www.akademiainteligentna.pl

1.Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z www.akademiainteligentna.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych produktów.

1.2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności oraz plików Cookies. Niniejsze warunki mogą być również uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym szczególności postanowienia dotyczące specjalnych promocji, gwarancji, lub innych warunków szczególnych.

1.3. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Akademia Inteligentna – właściciel i administrator Serwisu, Akademia Inteligentna sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków, NIP 6263045316, REGON 520399962, KRS 0000931381.

2.2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt.

2.3. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do platformy szachowej oraz zajęć stacjonarnych dla dzieci i dorosłych, świadczona przez Akademię Inteligentną na rzecz Użytkownika.

2.4. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Akademię Inteligentną na rzecz Użytkownika.

2.5. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Akademii Inteligentnej.

2.6. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Akademię Inteligentną podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

2.7. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

2.8. Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

2.9. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość strony internetowej. Do korzystania z niej wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

3.2. Produkty zamieszczone na stronie internetowej, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Akademii Inteligentnej. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

3.3. Strona internetowa może być wykorzystywana jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3.4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.5. Akademia Inteligentna zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Formularz zapisu na zajęcia

4..1 Korzystanie z zajęć możliwe jest po wcześniejszym wypełnieniu formularza przez Użytkownika. Podczas wypełniania formularza Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Akademię Inteligentną.

4.2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza zapisu umieszczonego na stronie internetowej.

4.3. Użytkownik wysyłając formularz zapisu oświadcza, że:

   a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

   b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Płatności

5.1. Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.

5.2. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

5.3. Akademia Inteligentna udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Akademia Inteligentna nie ma do nich dostępu.

5.4. Po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku.

5.5. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

5.6. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Akademia Inteligentna nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

5.7. Akademia Inteligentna zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Akademia Inteligentna. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.

5.8. Akademia Inteligentna nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

5.9. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym, są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.

6. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

6.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem strony internetowej, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu na stronie internetowej lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt na stronie internetowej wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

6.3. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zajęć od momentu przyjęcia uczestnika na zajęcia do momentu przekazania uczestnika opiekunowi / rodzicowi po zakończeniu zajęć.

6.4. W przypadku odwołania zajęć informacja zostanie przesłana rodzicowi na SMS’a z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

6.5. Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innym terminie niż podany w harmonogramie, po uprzednim poinformowaniu wszystkich członków grupy z odpowiednim wyprzedzeniem, wyłącznie z ważnych powodów.

6.6. Zajęcia trwają 45 minut.

6.7. Każdy uczestnik otrzyma spersonalizowane ZESZYTY ĆWICZEŃ z zadaniami do rozwiązania.

6.8. Z każdym uczestnikiem zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem jego stopnia zaawansowania, umiejętności oraz stopnia rozwoju.

6.9. Każdy uczestnik będzie indywidualnie oceniany i motywowany, w oparciu o indywidualne postępy w nauce: naklejkami, medalami oraz pucharami.

6.10. Grupa liczy 8 – 12 osób. W przypadku rezygnacji z zajęć szachowych jednej lub więcej osób przy grupie liczącej 8 osób, następuje jej rozwiązanie.

6.11. W razie nieobecności uczestnika w zajęciach szachowych opłata za następny miesiąc zostaje pomniejszona o liczbę nieobecności.

6.12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy opłacona została opłata za cały semestr (280,00) – w takim przypadku zwrotowi podlega opłata za każdy pełny, niewykorzystany miesiąc, bez potrącania jakichkolwiek innych opłat i kosztów.

6.13. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu lub udostępnianie publiczne.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu zajęć i strony internetowej, uwagi i propozycje pod ich adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@akademiainteligentna.pl. Akademia Inteligentna rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Akademia Inteligentna poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie wypełnienia formularza zapisu.

7.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Akademia Inteligentna mogła zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

7.3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Akademię Inteligentną, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

8. Zmiany regulaminu

8.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z zajęć po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

9.1. Akademia Inteligentna nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z zajęć, stosowaniem się do informacji prezentowanych na zajęciach i stronie internetowej lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

9.2. Akademia Inteligentna – o ile nie przeprowadzenie zajęć jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Akademii Inteligentnej i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane awarią samochodu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

10.2. Rezygnacja z zajęć wymaga dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa.